AKF Legal

TÍM

Artur Fried CB

JUDr. Artúr Fried LL.M.

Partner

Artúr je zakladajúcim partnerom AKF Legal. Svoje služby poskytuje fyzickým osobám, obchodným spoločnostiam riadeným vlastníkom, domácim a medzinárodným spoločnostiam pri cezhraničných fúziách a akvizíciách, ako aj pri transakciách a projektoch v oblasti private equity. Artúr sa špecializuje na spoločné podniky a získavanie finančných prostriedkov. Artúr zohral kľúčovú úlohu v mnohých významných transakciách, v rámci ktorých poskytoval poradenstvo v oblasti fúzií a akvizícií a zodpovedajúce odvetvové skúsenosti. Artúr poskytuje poradenstvo o záležitostiach ochrany osobných údajov, práva duševného vlastníctva, marketingového práva, spotrebiteľského práva a právnych aspektoch súvisiacich s digitalizáciou (napríklad právne poradenstvo pre digitálne služby, elektronický obchod a aplikácie).

+421 918 710 728
a.fried@akf.legal

Ida Budayová Kuklišová

Advokát

Ida sa špecializuje na pracovné právo, právo hospodárskej súťaže a právo EÚ (vrátane verejného obstarávania, voľného pohybu a štátnej pomoci), regulačné otázky ako aj boj proti korupcii. Má bohaté skúsenosti s poskytovaním poradenstva v oblasti pracovného práva vnútroštátnym ako aj medzinárodným spoločnostiam a organizáciám. Poradenstvo pokrýva všetky oblasti pracovného práva spoločností, okrem iného reorganizácie, prevod podniku, individuálne pracovné otázky, obchodné tajomstvá a otázky pracovného prostredia.

+421 903 246 047
i.budayova@akf.legal

Ida Budayova CB
Kristina Fried CB

Kristína Fried

Advokát

Kristína sa špecializuje na podnikové a obchodné právo, má skúsenosti s európskymi a vnútroštátnymi transakciami v oblasti fúzií a akvizícií, zmluvami medzi akcionármi a fúziami. Viac ako 8 rokov pôsobila ako právnik v spoločnosti Panasonic Europe, kde poskytovala právnu podporu vrcholovému manažmentu ako aj všetkým ostatným úrovniam riadenia v spoločnostiach Panasonic v celej Európe. Kristína radila o všetkých cezhraničných otázkach, ktoré vznikali v súvislosti s marketingom a predajom výrobkov spotrebnej elektroniky v Európe, najmä pokiaľ ide o medzinárodné uzavieranie zmlúv, obchodné právo, podnikové právo, súťažné právo a dodržiavanie právne predpisy.

+421 907 730 333
office@akf.legal

Rebecca Wilson

Koncipient

Rebecca má bohaté skúsenosti vo všetkých oblastiach duševného vlastníctva a práva obchodných spoločností. Špecializuje sa na práva duševného vlastníctva, informačné technológie a ochranu osobných údajov. Pravidelne pomáha globálnym ako aj miestnym klientom v transakčných záležitostiach, vrátane licenčných zmlúv, prenosu údajov a outsourcingu, ako aj pri strategických projektoch GDPR a dodržiavaní predpisov. Rebecca má skúsenosti s prácou pre veľké globálne spoločnosti, ako aj pre rodinné spoločnosti a začínajúce podniky. Je skúsenou sporovou právničkou so zameraním na vedenie a urovnávanie sporov.

+421 904 420 826
r.wilson@akf.legal

Rebecca Willson CB
Alexandra Zanova CB

Alexandra Zánová

Koncipient

Alexandra pracuje vo firme už viac ako rok a za túto dobu získala skúsenosti v rôznych podnikových transakciách a záležitostiach týkajúcich sa nehnuteľností. Špecializuje sa na odvetvie nehnuteľností a má skúsenosti s transakciami s nehnuteľnosťami, nájomnými zmluvami a inými záležitosťami týkajúcimi sa nehnuteľností. Alexandra poskytuje právnu podporu v rámci procesu due diligence spojeného s transakciami fúzií a akvizícií.

+421 911 098 421
a.zanova@akf.legal

Alan Majtán

Koncipient

Alan pravidelne pomáha klientom so záležitosťami týkajúcimi sa všeobecného práva obchodných spoločností ako aj obchodného práva. Vo svojej každodennej práci pomáha pri príprave, revidovaní a dojednávaní rôznych druhoch komerčných zmlúv a poskytuje priebežnú pomoc v procesoch due diligence a sporoch. Pravidelne tiež zastupuje klientov v rámci rôznych druhov fúzií a akvizícií.

+421 911 576 750
a.majtan@akf.legal

Alan Majtan CB