AKF Legal

TÍM

Artur Fried CB

JUDr. Artúr Fried LL.M.

Partner

Artúr je zakladajúcim partnerom AKF Legal. Svoje služby poskytuje fyzickým osobám, obchodným spoločnostiam riadeným vlastníkom, domácim a medzinárodným spoločnostiam pri cezhraničných fúziách a akvizíciách, ako aj pri transakciách a projektoch v oblasti private equity. Artúr sa špecializuje na spoločné podniky a získavanie finančných prostriedkov. Artúr zohral kľúčovú úlohu v mnohých významných transakciách, v rámci ktorých poskytoval poradenstvo v oblasti fúzií a akvizícií a zodpovedajúce odvetvové skúsenosti. Artúr poskytuje poradenstvo o záležitostiach ochrany osobných údajov, práva duševného vlastníctva, marketingového práva, spotrebiteľského práva a právnych aspektoch súvisiacich s digitalizáciou (napríklad právne poradenstvo pre digitálne služby, elektronický obchod a aplikácie).

+421 918 710 728
a.fried@akf.legal

Ida Budayová Kuklišová

Advokát

Ida sa špecializuje na pracovné právo, právo hospodárskej súťaže a právo EÚ (vrátane verejného obstarávania, voľného pohybu a štátnej pomoci), regulačné otázky ako aj boj proti korupcii. Má bohaté skúsenosti s poskytovaním poradenstva v oblasti pracovného práva vnútroštátnym ako aj medzinárodným spoločnostiam a organizáciám. Poradenstvo pokrýva všetky oblasti pracovného práva spoločností, okrem iného reorganizácie, prevod podniku, individuálne pracovné otázky, obchodné tajomstvá a otázky pracovného prostredia.

+421 903 246 047
i.budayova@akf.legal

Ida Budayova CB
Kristina Fried CB

Kristína Fried

Advokát

Kristína sa špecializuje na podnikové a obchodné právo, má skúsenosti s európskymi a vnútroštátnymi transakciami v oblasti fúzií a akvizícií, zmluvami medzi akcionármi a fúziami. Viac ako 8 rokov pôsobila ako právnik v spoločnosti Panasonic Europe, kde poskytovala právnu podporu vrcholovému manažmentu ako aj všetkým ostatným úrovniam riadenia v spoločnostiach Panasonic v celej Európe. Kristína radila o všetkých cezhraničných otázkach, ktoré vznikali v súvislosti s marketingom a predajom výrobkov spotrebnej elektroniky v Európe, najmä pokiaľ ide o medzinárodné uzavieranie zmlúv, obchodné právo, podnikové právo, súťažné právo a dodržiavanie právne predpisy.

+421 907 730 333
office@akf.legal

Rebecca Wilson

Koncipient

Rebecca má bohaté skúsenosti vo všetkých oblastiach duševného vlastníctva a práva obchodných spoločností. Špecializuje sa na práva duševného vlastníctva, informačné technológie a ochranu osobných údajov. Pravidelne pomáha globálnym ako aj miestnym klientom v transakčných záležitostiach, vrátane licenčných zmlúv, prenosu údajov a outsourcingu, ako aj pri strategických projektoch GDPR a dodržiavaní predpisov. Rebecca má skúsenosti s prácou pre veľké globálne spoločnosti, ako aj pre rodinné spoločnosti a začínajúce podniky. Je skúsenou sporovou právničkou so zameraním na vedenie a urovnávanie sporov.

+421 904 420 826
r.wilson@akf.legal

Rebecca Willson CB
Alan Majtan CB

Alan Majtán

Koncipient

Alan pravidelne pomáha klientom so záležitosťami týkajúcimi sa všeobecného práva obchodných spoločností ako aj obchodného práva. Vo svojej každodennej práci pomáha pri príprave, revidovaní a dojednávaní rôznych druhoch komerčných zmlúv a poskytuje priebežnú pomoc v procesoch due diligence a sporoch. Pravidelne tiež zastupuje klientov v rámci rôznych druhov fúzií a akvizícií.

+421 911 576 750
a.majtan@akf.legal