AKF Legal

TÍM

Artúr Fried

JUDr. Artúr Fried LL.M.

Partner

Artúr je zakladajúcim partnerom AKF Legal. Svoje služby poskytuje fyzickým osobám, obchodným spoločnostiam riadeným vlastníkom, domácim a medzinárodným spoločnostiam pri cezhraničných fúziách a akvizíciách, ako aj pri transakciách a projektoch v oblasti private equity. Artúr sa špecializuje na spoločné podniky a získavanie finančných prostriedkov. Artúr zohral kľúčovú úlohu v mnohých významných transakciách, v rámci ktorých poskytoval poradenstvo v oblasti fúzií a akvizícií a zodpovedajúce odvetvové skúsenosti. Artúr poskytuje poradenstvo o záležitostiach ochrany osobných údajov, práva duševného vlastníctva, marketingového práva, spotrebiteľského práva a právnych aspektoch súvisiacich s digitalizáciou (napríklad právne poradenstvo pre digitálne služby, elektronický obchod a aplikácie).

+421 918 710 728
a.fried@akf.legal

Jozef Buday

Partner

Jozef je partnerom AKF Legal. Vo svojej praxi sa špecializuje na právo nehnuteľností, zmluvnú agendu a ochranu osobných údajov. Úzkou spoluprácou so slovenskými aj medzinárodnými klientmi, ako člen projektových tímov, Jozef získal unikátne skúsenosti a komplexné porozumenie technických, právnych a obchodných aspektov realitných projektov od ich akvizície až po predaj. Jozef poskytuje klientom poradenstvo pri fúziách a akvizíciách, štruktúrovaní vzťahov s finančnými investormi, prípravou a povoľovaním projektov ako aj počas výstavby a následného predaja realitných projektov. Medzi Jozefových klientov patria významní slovenskí ako aj zahraniční investori pôsobiaci v oblasti rezidenčnej a komerčnej výstavby a prevádzky nákupných centier. Klienti si osobitne cenia Jozefove pochopenie technických otázok spojených s povoľovaním a výstavbou realitných projektov, čomu prispieva aj poskytovanie poradenstva v oblasti zmluvnej agendy popredným architektonickým a projekčným kanceláriám.

+421 907 849 709
j.buday@akf.legal

Jozef Buday
Kristína Fried

Kristína Fried

Advokát

Kristína sa špecializuje na podnikové a obchodné právo, má skúsenosti s európskymi a vnútroštátnymi transakciami v oblasti fúzií a akvizícií, zmluvami medzi akcionármi a fúziami. Viac ako 8 rokov pôsobila ako právnik v spoločnosti Panasonic Europe, kde poskytovala právnu podporu vrcholovému manažmentu ako aj všetkým ostatným úrovniam riadenia v spoločnostiach Panasonic v celej Európe. Kristína radila o všetkých cezhraničných otázkach, ktoré vznikali v súvislosti s marketingom a predajom výrobkov spotrebnej elektroniky v Európe, najmä pokiaľ ide o medzinárodné uzavieranie zmlúv, obchodné právo, podnikové právo, súťažné právo a dodržiavanie právne predpisy.

+421 907 730 333
office@akf.legal

Ida Budayová Kuklišová

Advokát

Ida sa špecializuje na pracovné právo, právo hospodárskej súťaže a právo EÚ (vrátane verejného obstarávania, voľného pohybu a štátnej pomoci), regulačné otázky ako aj boj proti korupcii. Má bohaté skúsenosti s poskytovaním poradenstva v oblasti pracovného práva vnútroštátnym ako aj medzinárodným spoločnostiam a organizáciám. Poradenstvo pokrýva všetky oblasti pracovného práva spoločností, okrem iného reorganizácie, prevod podniku, individuálne pracovné otázky, obchodné tajomstvá a otázky pracovného prostredia.

+421 903 246 047
i.budayova@akf.legal

Ida Budayová
Martin Adamčík

Martin Adamčík

Koncipient

Martin vyštudoval Právnickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave v roku 2021. Po jej úspešnom ukončení sa pridal k nášmu tímu ako advokátsky koncipient. Počas svojho štúdia získaval právnické skúsenosti v renomovanej advokátskej kancelárii v Bratislave, kde sa zameriaval predovšetkým na právo obchodných spoločností, zmluvné právo a oblasť správneho práva. Martin sa v práci vo veľkej miere venuje obchodnému právu, právu nehnuteľností či príprave podaní v oblasti správneho práva.

+421 911 333 629
m.adamcik@akf.legal

Rebecca Wilson

Koncipient

Rebecca má bohaté skúsenosti vo všetkých oblastiach duševného vlastníctva a práva obchodných spoločností. Špecializuje sa na práva duševného vlastníctva, informačné technológie a ochranu osobných údajov. Pravidelne pomáha globálnym ako aj miestnym klientom v transakčných záležitostiach, vrátane licenčných zmlúv, prenosu údajov a outsourcingu, ako aj pri strategických projektoch GDPR a dodržiavaní predpisov. Rebecca má skúsenosti s prácou pre veľké globálne spoločnosti, ako aj pre rodinné spoločnosti a začínajúce podniky. Je skúsenou sporovou právničkou so zameraním na vedenie a urovnávanie sporov.

+421 904 420 826
r.wilson@akf.legal

Rebecca Willson