AKF Legal

TÍM

Artúr Fried

JUDr. Artúr Fried LL.M.

Partner

Artúr je zakladajúcim partnerom AKF Legal. Svoje služby poskytuje fyzickým osobám, obchodným spoločnostiam riadeným vlastníkom, domácim a medzinárodným spoločnostiam pri cezhraničných fúziách a akvizíciách, ako aj pri transakciách a projektoch v oblasti private equity. Artúr sa špecializuje na spoločné podniky a získavanie finančných prostriedkov. Artúr zohral kľúčovú úlohu v mnohých významných transakciách, v rámci ktorých poskytoval poradenstvo v oblasti fúzií a akvizícií a zodpovedajúce odvetvové skúsenosti. Artúr poskytuje poradenstvo o záležitostiach ochrany osobných údajov, práva duševného vlastníctva, marketingového práva, spotrebiteľského práva a právnych aspektoch súvisiacich s digitalizáciou (napríklad právne poradenstvo pre digitálne služby, elektronický obchod a aplikácie).

+421 918 710 728
a.fried@akf.legal

Jozef Buday

Partner

Jozef je partnerom AKF Legal. Vo svojej praxi sa špecializuje na právo nehnuteľností, zmluvnú agendu a ochranu osobných údajov. Úzkou spoluprácou so slovenskými aj medzinárodnými klientmi, ako člen projektových tímov, Jozef získal unikátne skúsenosti a komplexné porozumenie technických, právnych a obchodných aspektov realitných projektov od ich akvizície až po predaj. Jozef poskytuje klientom poradenstvo pri fúziách a akvizíciách, štruktúrovaní vzťahov s finančnými investormi, prípravou a povoľovaním projektov ako aj počas výstavby a následného predaja realitných projektov. Medzi Jozefových klientov patria významní slovenskí ako aj zahraniční investori pôsobiaci v oblasti rezidenčnej a komerčnej výstavby a prevádzky nákupných centier. Klienti si osobitne cenia Jozefove pochopenie technických otázok spojených s povoľovaním a výstavbou realitných projektov, čomu prispieva aj poskytovanie poradenstva v oblasti zmluvnej agendy popredným architektonickým a projekčným kanceláriám.

+421 907 849 709
j.buday@akf.legal

Jozef Buday
Dušan Oravec

Dušan Oravec

Advokát

Dušan je advokátom od roku 2008 a jeho rozsiahle skúsenosti zahŕňajú komplexné obchodné spory, právo obchodných spoločností a obchodného práva, práva duševného vlastníctva, oblasť nehnuteľností (akvizície, investície a predaj majetku, prenájom) vrátane riešenia otázok podľa územného a stavebného zákona, súdne spory a správne konania. Vo svojej praxi pravidelne zastupuje klientov v sporoch týkajúcich sa obchodného práva, zmluvného práva, pracovného práva a práva obchodných spoločností. Jeho oblasť praxe pokrýva všetky priemyselné odvetvia, s osobitným zameraním na stavebníctvo, infraštruktúru a energetiku, ako aj finančné služby.

+421 903 676 149
d.oravec@akf.legal

Ida Budayová Kuklišová

Advokát

Ida sa špecializuje na pracovné právo, právo hospodárskej súťaže a právo EÚ (vrátane verejného obstarávania, voľného pohybu a štátnej pomoci), regulačné otázky ako aj boj proti korupcii. Má bohaté skúsenosti s poskytovaním poradenstva v oblasti pracovného práva vnútroštátnym ako aj medzinárodným spoločnostiam a organizáciám. Poradenstvo pokrýva všetky oblasti pracovného práva spoločností, okrem iného reorganizácie, prevod podniku, individuálne pracovné otázky, obchodné tajomstvá a otázky pracovného prostredia.

+421 903 246 047
i.budayova@akf.legal

Ida Budayová
Kristína Fried

Kristína Fried

Advokát

Kristína sa špecializuje na podnikové a obchodné právo, má skúsenosti s európskymi a vnútroštátnymi transakciami v oblasti fúzií a akvizícií, zmluvami medzi akcionármi a fúziami. Viac ako 8 rokov pôsobila ako právnik v spoločnosti Panasonic Europe, kde poskytovala právnu podporu vrcholovému manažmentu ako aj všetkým ostatným úrovniam riadenia v spoločnostiach Panasonic v celej Európe. Kristína radila o všetkých cezhraničných otázkach, ktoré vznikali v súvislosti s marketingom a predajom výrobkov spotrebnej elektroniky v Európe, najmä pokiaľ ide o medzinárodné uzavieranie zmlúv, obchodné právo, podnikové právo, súťažné právo a dodržiavanie právne predpisy.

+421 907 730 333
office@akf.legal

Rebecca Wilson

Koncipient

Rebecca má bohaté skúsenosti vo všetkých oblastiach duševného vlastníctva a práva obchodných spoločností. Špecializuje sa na práva duševného vlastníctva, informačné technológie a ochranu osobných údajov. Pravidelne pomáha globálnym ako aj miestnym klientom v transakčných záležitostiach, vrátane licenčných zmlúv, prenosu údajov a outsourcingu, ako aj pri strategických projektoch GDPR a dodržiavaní predpisov. Rebecca má skúsenosti s prácou pre veľké globálne spoločnosti, ako aj pre rodinné spoločnosti a začínajúce podniky. Je skúsenou sporovou právničkou so zameraním na vedenie a urovnávanie sporov.

+421 904 420 826
r.wilson@akf.legal

Rebecca Willson
Alan Tenizov

Alan Tenizov

Koncipient

Alan pravidelne pomáha klientom so záležitosťami týkajúcimi sa všeobecného práva obchodných spoločností ako aj obchodného práva. Vo svojej každodennej práci pomáha pri príprave, revidovaní a dojednávaní rôznych druhoch komerčných zmlúv a poskytuje priebežnú pomoc v procesoch due diligence a sporoch. Pravidelne tiež zastupuje klientov v rámci rôznych druhov fúzií a akvizícií.

+421 911 576 750
a.tenizov@akf.legal

Lucia Habláková

Koncipient

Lucia je absolventkou právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave a čerstvou posilou tímu AKF Legal. Počas svojich univerzitných štúdií pracovala v advokátskych kanceláriách, kde pomáhala klientom so záležitosťami týkajúcimi sa všeobecného práva obchodných spoločností ako aj obchodného práva. Vo svojej každodennej práci pomáha pri príprave, revidovaní a dojednávaní rôznych druhoch komerčných zmlúv a poskytuje priebežnú pomoc v procesoch due diligence a sporoch.

+421 907 465 024
l.hablakova@akf.legal

Lucia Habláková
Martin Adamčík

Martin Adamčík

Koncipient

Martin vyštudoval Právnickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave v roku 2021. Po jej úspešnom ukončení sa pridal k nášmu tímu ako advokátsky koncipient. Počas svojho štúdia získaval právnické skúsenosti v renomovanej advokátskej kancelárii v Bratislave, kde sa zameriaval predovšetkým na právo obchodných spoločností, zmluvné právo a oblasť správneho práva. Martin sa v práci vo veľkej miere venuje obchodnému právu, právu nehnuteľností či príprave podaní v oblasti správneho práva.

+421 911 333 629
m.adamcik@akf.legal