AKF Legal

SLUŽBY

Moderné podnikanie kladie čoraz vyššie nároky na komplexnosť, kvalitu a efektívny prístup pri poskytovaní právnych služieb. Zloženie nášho tímu a skúsenosti jednotlivých členov nám umožňujú tieto nároky citlivo vnímať a právne poradenstvo v maximálnej miere prispôsobiť individuálnym potrebám a obchodným cieľom našich klientov.

Právo obchodných spoločností

Našim klientom pravidelne poskytujeme poradenstvo v oblasti obchodného práva; poradenstvo poskytujeme domácim a nadnárodným spoločnostiam vo všetkých odvetviach. Naše poradenstvo je prispôsobené konkrétnym potrebám daného projektu.

Poskytujeme poradenstvo a podporu vo všetkých všeobecných záležitostiach spoločnosti, vrátane

 • pravidiel vedenia a riadenia
 • poradenstva vedúcim právneho oddelenia
 • nezávislého poradenstva pre členov predstavenstva, manažment a akcionárov
 • dodržiavania právnych predpisov
 • reštrukturalizácie a reorganizácie
 • správy a ochrany majetku
 • obchodných zmlúv

Transakcie

Našim klientom poskytujeme hodnotné služby vďaka našim odborným znalostiam a skúsenostiam so zastupovaním vo viacerých jurisdikciách ako aj s vnútroštátnymi transakciami fúzií a akvizícií.
Naše právne poradenstvo zahŕňa:

 • Fúzie a akvizície (verejné a súkromné)
 • Zmluvy o spoločnom podniku a spolupráci
 • Zmluvy
 • Outsourcing

Financovanie

Poskytujeme tiež poradenstvo fondom, poskytovateľom rizikového kapitálu a súkromného kapitálu a profesionálnym firmám, ktoré pracujú so súkromným kapitálom.

Naše právne poradenstvo zahŕňa:

 • Trhy s kapitálom
 • Kapitálové a dlhové financovanie
 • Súkromný kapitál a rizikový kapitál

Projekty a nehnuteľnosti

Poskytujeme poradenstvo predávajúcim, kupujúcim, investorom alebo finančným inštitúciám o všetkých druhoch transakcií s nehnuteľnosťami. Naše špecifické sektorové skúsenosti pokrývajú logistické nehnuteľnosti a nehnuteľnosti technickej infraštruktúry, výrobné zariadenie, kancelárske priestory, rezidenčné portfólio, ako aj domovy starostlivosti a hotelové nehnuteľnosti. Radili sme klientom pri niektorých z najväčších stavebných projektov v regióne strednej a východnej Európy.

Naše poradenstvo sa týka:

 • Kúpy a/alebo predaja nehnuteľností
 • Aspektov financovania a zabezpečenia a/alebo vytvorenia príslušných podnikových štruktúr pre transakciu s nehnuteľnosťami
 • Záležitostí týkajúcich sa komerčného prenájmu
 • Výstavby

IP / IT

Náš tím radí v sporových ako aj transakčných záležitostiach týkajúcich sa duševného vlastníctva. Našim klientom poskytujeme poradenstvo v rôznych priemyselných odvetviach o širokej škále otázok týkajúcich sa duševného vlastníctva, vrátane komercializácie, získavania a licencovania registrácie duševného vlastníctva a presadzovania a ochrany duševného vlastníctva v súdnych a iných konaniach.