služby

Nezáleží na tom, aká veľká je Vaša firma, kde alebo v akom odvetví podnikáte. Kto chce hrať a vyhrávať férovo, vie, že nájsť spoľahlivého právneho experta je kľúčové pre dosahovanie obchodných cieľov.

Skúsený a kompetentný poskytovateľ právnych služieb sa postará o Váš biznis komplexne, aby mohol bezstarostne rásť.

Poskytujeme právne poradenstvo, vrátane:

zakladania a štruktúrovania obchodných spoločností

pravidiel vedenia a riadenia obchodných spoločností

poradenstva vedúcim právneho oddelenia

poradenstva pre členov predstavenstva, manažment a akcionárov

podpora pri dodržiavaní právnych predpisov a plnení právnych povinností

poradenstva pri reštrukturalizácií a reorganizácii obchodných spoločností

V našom bohatom portfóliu sme realizovali:

transakcie za účelom nadobudnutia aktív (asset deals)

transakcie za účelom nadobudnutia majetkových účastí v obchodných spoločnostiach (share deals)

zlúčenia a splynutia obchodných spoločností

spoločné podniky a spolupráce na zmluvnom základe

oddelenia podnikov (spin-off) a rozdelenia podnikov

kapitálové investície vo forme dlhu a ekvity

zmeny právnych foriem

Riešime:

dlhové financovanie vo forme mezaninového dlhového financovania

dlhové financovanie vo forme konvertibilných nástrojov

rôzne formy ekvity a kvázi ekvity financovania

dlhopisy a ostatné investičné nástroje

zakladanie fondov a subjektov kapitálového trhu

bankové financovanie na strane dlžníkov

regulácia v oblasti kapitálových trhov

Poskytujeme právne poradenstvo, vrátane:

právnej podpory v rámci povoľovacích konaní

právnych auditov v oblasti nehnuteľností (vrátane územno-plánovacej regulácie)

prípravy projektových štruktúr

poradenstva pri zmluvnej projektovej agende

poradenstva pri akvizičnom financovaní

podpory pri realizácii výnosov z projektov (exit)

poradenstva v rámci nájomných vzťahov a vecných práv k nehnuteľnostiam

Pomáhame pri:

zabezpečovaní potrebného kapitálu pre ich rozvoj

registrácií výsledkov ich tvorivej duševnej činnosti

komplexnej zmluvnej agende

presadzovaní a ochrane duševného vlastníctva

vytváraní spoločných podnikov a zdieľaní inovácií

Riešime:

poskytujeme podporu každodennej agende oddelení ľudských zdrojov

pomáhame štruktúrovať vnútropodnikové vzťahy v obchodných spoločnostiach

zameriavame sa na ochranu majetkových hodnôt vytváraných v rámci pracovno-právnych vzťahov

vytvárame motivačné schémy pre zamestnancov a iné osoby podieľajúce sa na podnikaní obchodnej spoločnosti (ESOP/ PSOP)

ochranu osobných údajov a monitoring na pracovisku

ukončovanie pracovno-právneho vzťahov

súdne spory a administratívne konania